Search This Blog

Thursday, March 18, 2010

အဘိဓမၼာ ႏွင့္ ၀ိပႆနာ

အဘိဓမၼာ ႏွင့္ ၀ိပႆနာ
အဘိဓမၼာဟူသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႔ ႏူးညံ႔ေသာ ဓမၼ၊ အလြန္နက္နဲ ခက္ခဲေသာ ဓမၼ၊ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဓမၼ၊ အလြန္ထူးကဲေသာ ဓမၼ ျဖစ္သည္။ ဓမၼ-ဟူသည္ အရွိတရား၊ အမွန္တရား၊ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ တရား၊ သဘာ၀တရား၊ ပကတိတရား၊ ေဉယ်တရား၊ နိႆတၱတရား၊ နိယာမတရား၊ ပရမတၳတရား၊ သစၥာတရားတို႔ ျဖစ္သည္။

အလြန္႔အလြန္ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ႔ေသာ ခက္ခဲနက္နဲေသာ ထူးကဲက်ယ္ျပန္႔ေသာ သတၱအတၱ မဟုတ္ေသာ ပင္ကိုယ္သဘာ၀အားျဖင့္ အရွိအမွန္ျဖစ္ေသာ သိအပ္ေသာ ထိုအဘိဓမၼာ-ကို ျမတ္ဗုဒၶသည္ နတ္ျပည္၌ ေဟာခဲ့သည္။ ထိုမွ် လြန္ကဲခက္ခဲေသာ ဓမၼ-ကို စိတ္အစဥ္၌ အာရံုႏွင့္ နီ၀ရဏ ၾကား၀င္မခုဘဲ တဆက္တည္း မရပ္မနား ေတာက္ေလွ်ာက္ ဧကာသန ဧက၀ါရ နာၾကားႏိုင္မွ တတ္သိနားလည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
လူတို႔ဌာေနမွာ စားေရး အိပ္ေရး ကိုယ္လက္သန္႔ရွင္းေရး စသည့္ အေႏွာက္အယွက္မ်ားသည္ အလုပ္တိုင္း၌ ၀င္ေရာက္ ဟန္႔တားေလ့ရွိသည္။ အလုပ္တခု၌ စိတ္ကူး စူးစိုက္ေနခိုက္ ကိုယ္ခႏၶာပင္ပန္းျခင္း၊ အေလးအေပါ့သြားလိုျခင္း၊ အစာေရစာ ဆာေလာင္ျခင္း စသည္တို႔က ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္၌ စူးစိုက္ထားေသာ သမာဓိပ်က္စီးရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပတ္ေတာင္း ျပတ္တာင္း ႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဟာရလွ်င္ ထိုမွ်နက္နဲသည့္ အဘိဓမၼာ-သည္ လူတို႔ျပည္၌ အရာထင္၍ က်န္ခဲ့မည္ မဟုတ္ေပ။

နတ္တို႔ဌာေနမွာကား အခ်ိန္ကြာျခားခ်က္ကလည္း ေ၀းလြန္းလွသည္။ လူ႔ျပည္မွာ ႏွစ္တရာ၊ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္မွာ တရက္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စားခ်ိန္ အိပ္ခ်ိန္တို႔မွာ က်ဲလြန္းလွသည္။ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ရျခင္း၊ ေညာင္းညာပင္ပန္းျခင္းလည္း မရွိေသာ ထိုနတ္မ်ားမွာ ၁၅-မိနစ္ (သူတို႔အခ်ိန္ျဖင့္) ခန္႔မွ်သာ ရွိမည့္ ထိုအဘိဓမၼာတရားပြဲကို တဆက္တည္း၊ တထိုင္တည္း၊ တစိတ္တည္း၊ တ၀ီထိတည္း နားၾကားၾကရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုနတ္မ်ားျပည္၀ယ္ ဆက္တိုက္ ေဟာခဲ့ေသာ ထိုအဘိဓမၼာကို လူတို႔ျပည္၀ယ္ အရွင္သာရိပုတၱရာအားသာလွ်င္ ရက္ေပါင္း ကိုးဆယ္၊ အႀကိမ္ကိုးဆယ္၊ ျပန္လည္ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါေလသည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာျဖစ္၍သာ ထိုအဘိဓမၼာ-ကို ရက္ျခား၍ နာၾကားျပီး ေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ျမတ္ဗုဒၶထံမွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ နားၾကားခဲ့ရေသာ အဘိဓမၼာကို သူ၏တပည့္ရဟန္းငါးရာတို႔အား မက်ဥ္းအက်ယ္ ျပန္ေဟာခဲ့ေလသည္။ ထူးဆန္းသည္မွာ သင္ယူၾကေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္ဗုဒၶ တာ၀ႎသာသို႔ တက္ၾကြသြားေသာေန႔ကမွ အရွင္သာရိပုတၱရာထံ၌ ရဟန္းျပဳၾကေသာ ရဟန္းသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ သရက္ျဖဴပင္ရင္းက တန္ခိုးျပာဋိဟာပြဲကို ၾကည္ညိဳၾကေသာအမ်ိဳးေကာင္းသား ၅၀၀-တို႔သည္ ထိုေန႔ (၀ါဆိုလျပည့္ေန႔) မွာပင္ ရဟန္းျပဳၾက၊ ထို႔ေနာင္ တေန႔မွာပင္ အဘိဓမၼာ-ကို နာၾကားၾကရေလသည္။ ထိုအဘိဓမၼာ တရားသည္ပင္ ထိုရဟန္းတို႔အတြက္ ၀ိပႆနာ-ျဖစ္ရေပမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုႏွစ္၀ါတြင္းမွာပင္ ထိုရဟန္း ၅၀၀-တို႔သည္ ရဟႏၲာျဖစ္ၾကျပီး ထို၀ါ (ျမတ္ဗုဒၶ ခုနစ္၀ါေျမာက္) ကၽြတ္မွာပင္ ထိုရဟန္းမ်ား အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း ေဆာင္တို႔ (အာဘိဓမၼိက၊ သတၱပကရဏိက) ျဖစ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဓမၼ-အားလံုးတို႔ကို ေရွးဦးစြာ စုေပါင္း သိမ္းက်ံဳး၍ ျပသည္။ ထို႔ေနာင္ အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းေ၀ဖန္၍ ျပသည္။ တဖန္ဓာတ္ခြဲ၍ ျပသည္။ သိမ္းက်ံဳး၍ ခြဲျခမ္းေ၀ဖန္ထားေသာ ထိုဓမၼအေသးစိတ္ကို ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ယွဥ္စပ္သတ္မွတ္ေတာ္မူျပန္သည္။ ထို႔ေနာင္ ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ေတာ္မူျပန္သည္။
ထို႔ေနာင္ အစံုစံုျပန္စုပံု၍ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္ျပျပန္သည္။ အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း၌ စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္တို႔ စုရံုးျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ဓာတ္ခြဲျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ခြဲျခင္း၊ ၀ါဒယွဥ္ျခင္း၊ စံုညီျပဳျခင္း၊ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္ျခင္းဟူေသာ ခုနစ္ပါးေသာ နည္းစနစ္တို႔သည္ တကယ္စင္စစ္ အလြန္ေလးနက္သည့္ ၀ိပႆနာ နည္းစနစ္မ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အဘိဓမၼာ၀ိပႆနာကို နာၾကားၾကရေသာ ထိုအဘိဓမၼာ၏ အစစြာေသာေန႔တြင္မွ ရဟန္းျပဳခဲ့ၾကေသာ ရဟန္းငါးရာတို႔သည္ အဘိဓမၼာျပီးဆံုးေသာေန႔မွာပင္ သူတို႔ ၀ိပႆနာလုပ္ငန္း ျပီးဆံုးေသာေန႔ပင္ ျဖစ္ရေလသည္။
၀ိပႆနာဟူသည္ အထူးထူးေသာနည္းတို႔ျဖင့္ ရုပ္နာမ္တို႔၏ ပကတိ၊ သဘာ၀၊ နိယာမ၊ ကာရဏ၊ နိႆတၱ၊၊ အနတၱ၊ ပရမတၳတို႔ကိုရႈ၍ စူးစမ္း၍ ထြင္းေဖာက္၍ သစၥာႏွင့္သႏၲိကို ရွာေဖြေသာစနစ္ နည္းပညာတခုပင္ ျဖစ္သည္။ ရုပ္၏သဘာ၀ ရုပ္ႏွင့္ရုပ္ခ်င္း အျပန္အလွန္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ ေက်းဇူးျပဳပံု၊ နာမ္၏သဘာ၀ နာမ္ႏွင့္နာမ္ျခင္း အျပန္အလွန္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ ေက်းဇူးျပဳပံုတို႔ကို ဉာဏ္ျဖစ္စဥ္ဆယ္မ်ိဳးမွာ ျပထားသည့္အတိုင္း သန္႔စင္ပံု ခုနစ္မ်ိဳး တိုးတက္ပံုမ်ားကို ျပထားသည့္အတိုင္း အတြင္းကိုယ္ႏႈိက္ စူးစုိက္၍ အရွိကိုရွာေဖြေသာနည္းသည္ ၀ိပႆနာပင္ျဖစ္ရာ ၀ိပႆနာႏွင့္ အဘိဓမၼာ တသားတည္း ျဖစ္ေလသည္။
၀ိပႆနာရႈျခင္းသည္ အဘိဓမၼာကိုပင္ ရႈသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀ိပႆနာႏွင့္ အဘိဓမၼာ ခြဲ၍မရ ျဖစ္သည္။ အဘိဓမၼာတတ္မွ ၀ိပႆနာ ရႈရမည္ဟုဆိုလိုသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ၀ိပၸနာရႈေနျခင္းသည္ အဘိဓမၼာ သင္ၾကားေနျခင္းတမ်ိဳးလည္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္ တို႔သည္ တလံမွ်ေသာ ကိုယ္၌ အစဥ္အျမဲရွိ၍ ေနေသာေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာေနျခင္း၊ သင္ယူေနျခင္းႏွင့္ ထိုစိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္တို႔၏ သဘာ၀ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္ေနျခင္းတို႔သည္ ခြဲျခား၍ မရႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ဆိုရပါလွ်င္ နာမ္ရုပ္မသိလွ်င္ ၀ိပႆနာ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဘိဓမၼာႏွင့္ ၀ိပႆနာ ခြဲ၍မရေၾကာင္း ေသခ်ာလွပါသည္။ နာမ္ရုပ္ႏွစ္ပါးသည္ အ၀ိဇၨာ တဏွာ ကံသာ အေၾကာင္းရင္း ရွိေၾကာင္း ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရသာ အေထာက္အပံ႔ရွိေၾကာင္း ေကာင္းစြာ ေဖာ္ျပသည့္ အဘိဓမၼာပါမွ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ အပိုင္ရ၊ ကခၤါ၀ိတရဏ ၀ိသုဒၶိျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔ကို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ ပ႒ာန္းတို႔က ေကာင္းစြာေထာက္ျပခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာႏွင့္ အဘိဓမၼာ ခြဲျခားမရသည့္ အညမညပစၥည္း စင္စစ္ဧကန္ ျဖစ္သျဖင့္ ၀ိပႆနာ ေယာဂီတို႔ လူ႔ဘ၀ကို ေလ့လာသည့္ နည္းပညာျဖစ္သည့္ အဘိဓမၼာ-ကို လက္မလႊတ္သင့္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာတင္ျပအပ္ပါသတည္း။

( သီတဂူ ဆရာေတာ္ )

3 comments:

 1. အပင္မ်ားဟာ သက္ရွိမ်ား ျဖစ္တယ္ ဆိုုတာ လူတိုုင္းသိၾကပါတယ္။ အပင္မ်ားမွာ ကံရွိမရွိဆိုုတာရယ္၊ ကံမရွိခဲ့ဘူးဆိုုရင္ အခ်ိဳ႔အပင္မ်ားက ဘာေၾကာင့္ လွျပီး အခ်ိဳ ႔တိုု႕ က ဘာေၾကာင့္ ရုုပ္ဆိုုးရတာလဲ။ အေၾကာင္းရွိလိုု႔ အက်ိဳးရွိတယ္ ဆိုုရင္ ေျဖၾကေပးပါဦး။ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတုု၊ အာဟာရ မ်ား ရဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုု၊ စၾကၤ၀ငွာျဖစ္ေပၚလာပံုုတိုု႔ကိုု သိရင္ ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 2. 1.Provides a clear path for spiritual and personal development
  ရွင္းေနတာေတာင္ ရွဳပ္သြားသလိုပါပဲ။
  2. Has no room for blind faith or unthinking worship
  ျမင့္မိုရ္ေတာင္ၾကီး စၾကၤာ၀ငွာထဲမွာ ယူဇနာ တသိန္းေျခာင္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ အျမင့္ရွိတယ္လို႔ ေျပာတာမ်ိဳးကို ယံုတာ Blind Faith ဆိုတယ္ထင္ပါ့။ နိဗာန္ေရာက္သြားတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိေနေသးတယ္လို႔ အထင္နဲ႔ ဘုရားေတြမွာ ဦးခ်၀ပ္တြား ရွိခိုးေကာ္ေရာက္ ပူေဇာ္တာကို unthinking worship လို႔ ေျပာတယ္ ထင္ပါတယ္။
  3.Encourages questions and investigations into its own teachings
  ေမးခြန္းေမးေပမယ့္ မေျဖႏိုင္တာမ်ားလို႔ မေမးေတာ့ပါဘူး။ ဆက္ျပီး ေလ့က်င့္ဖို႔ က်ျပန္ေတာ့လည္း ေအာင္ျမင္ ေပါက္ေရာက္သြားသူေတြက နည္းနည္း၊ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္မ်ား ျဖစ္သြားသူက မ်ားမ်ားဆိုေတာ့ ေတြးဆလို႔ မရပါဘူး။
  4.Teaches us to take full responsibility for all of our actions
  ေစတနာမပါလို႔ ကံမေျမာက္ဘူးဆိုျပီး ပလပ္ထားတဲ့ အေဟာသိကံမ်ိဳးက်ေတာ့ ျခြင္းခ်က္ထင္ပါတယ္။
  5.Can be approached, realized and experienced, with immediate results.
  ခဏတာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေပမဲ့ ၾကာေတာ့လဲ ဒံုရင္းက ဒံုရင္း ျပန္ျဖစ္သြားတာပါပဲ။
  6.Is very much in harmony with modern science
  ဘယ္ေနရာမ်ားမွာ သိပၸံပညာနဲ႔ တေျပးညီ ကိုက္ညီေနတာပါလိမ့္။

  ReplyDelete
 3. ဒီလိုေျပာလို႔ ေဒါသျဖစ္၊ ကိေလသာမကုန္ ျဖစ္ရင္ အဲဒီအက်ိဳးကို ဆက္ခံရဦးမယ္။ ဗုဒၶတရားကို သေဘာေပါက္ရင္ ေဒါသမျဖစ္ေက်းေနာ္။

  ReplyDelete