Search This Blog

Tuesday, June 22, 2010

အာဋာနာဋိယသုတ္ျမန္မာျပန္

အာဋာနာဋိယသုတ္အာဋာနာဋိယသုတ္ျမန္မာျပန္

၁။ အပၸႆေႏၷဟိ နာထႆ၊ သာသေန သာဓုသမၼေတ။
အမႏုေႆဟိ စေ႑ဟိ၊ သဒါ ကိဗၺိသကာရိဘိ။

၁။ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းက ေကာင္းပါေပသည္ဟု လကၡံ ခ်ီးက်ဴးထားေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ကိုပင္ မၾကည္ညိဳ မသက္ဝင္ႏိုင္ၾကေသာ လူၾကမ္း၊ ဘီလူးတို႔သည္ ရက္စက္တတ္ၾကကုန္၏။ မည္သည့္အခါမဆို ႏိုင္ထက္စီးနင္း ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳတတ္ၾကကုန္၏။

၂။ ပရိသာနံ စတႆႏၷံ၊ အဟႎသာယ စ ဂုတၱိယာ။
ယံ ေဒေသသိ မဟာဝီေရာ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၂။ ထိုဘီလူးၾကမ္းတို႔က ပရိတ္သတ္ကို မညႇဥ္းဆဲ မႏွိပ္စက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ သူတို႔ကပင္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေသာ လံု႔လရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားက ဤအာဋာနာဋိယပရိတ္ အရံအတားကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ယခုအခါ၌ ဤပရိတ္ေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စုေပါင္း၍ ရြတ္ဆိုၾကပါကုန္စို႔။

၃။ ဝိပႆိႆ စ နမတၳဳ၊ စကၡဳမႏၲႆ သိရီမေတာ။
သိခိႆပိ စ နမတၳဳ၊ သဗၺဘူတာႏုကမၸိေနာ။

၃။ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုန္းက်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏ္ုပ္၏ ဦးညြတ္ရွိခိုးျခင္း ျဖစ္ပါေစ၊ သတၱဝါ အားလံုးအေပၚ ၾကင္နာသနားမႈျဖင့္ အစဥ္သနား ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ သိခီ ျမတ္စြာဘုရားအားလည္း အကြၽႏ္ုပ္၏ ဦးညြတ္ရွိခိုးမႈျဖစ္ပါေစ။

၄။ ေဝႆဘုႆ စ နမတၳဳ၊ ႏွာတကႆ တပႆိေနာ။
နမတၳဳ ကကုသႏၶႆ၊ မာရေသနာပမဒၵိေနာ။

၄။ မေကာင္းမႈ အညစ္အေၾကးကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ၿပီး ျဖစ္ေသာ၊ ၿခဳိးျခံေသာအက်င့္ကိုလည္း က်င့္ေတာ္မူေသာ ေဝႆဘူျမတ္စြာဘုရားအား လည္း အကြၽႏ္ုပ္ရွိခိုးပါ၏၊ မာရ္စစ္သည္အေပါင္းကို ႏွိမ္နင္းေအာင္ျမင္ေတာ္မူ ေသာ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရားအားလည္း အကြၽႏ္ုပ္ ရွိခိုးပါ၏။

၅။ ေကာဏာဂမနႆ နမတၳဳ၊ ျဗဟၼဏႆ ဝုသီမေတာ။
ကႆပႆ စ နမတၳဳ၊ ဝိပၸမုတၱႆ သဗၺဓိ။

၅။ မေကာင္းမႈဟူသမွ် အပျပဳၿပီးေသာ ငါးပါးေသာဝသီေဘာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ ေသာ ေကာဏာဂံု ျမတ္စြာဘုရားအားလည္း အကြၽႏ္ုပ္ ရွိခိုးပါ၏၊ ခပ္သိမ္းေသာ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ကင္းေတာ္မူၿပီးေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရားအားလည္း အကြၽႏ္ုပ္ ရွိခိုးပါ၏။

၆။ အဂႌရသႆ နမတၳဳ၊ သက်ပုတၱႆ သိရီမေတာ။
ေယာ ဣမံ ဓမၼံ ေဒေသသိ၊ သဗၺဒုကၡာပႏူဒနံ။

၆။ ေဂါတမဘုရားရွင္သည္ လူတို႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡဟူသမွ်ကို ပယ္ေျဖာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူေပ၏၊ ကိုယ္ေတာ္မွလည္း အေရာင္အဝါ ကြန္႔ျမဴးျဖာယွက္ ထြက္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းက်က္သေရႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေတာ္မူေပ၏၊ သက်သာကီဝင္မင္းသားလည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ထိုေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏ္ုပ္၏ ဦးညြတ္ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

၇။ ေယ စာပိ နိဗၺဳတာ ေလာေက၊ ယထာဘူတံ ဝိပႆိသံု။
ေတ ဇနာ အပိသုဏာထ၊ မဟႏၲာ ဝီတသာရဒါ။

၇။ ေလာက၌ ၿငိမ္းေအးကုန္ၿပီးေသာ ဘုရားရွင္ အဆူဆူတို႔သည္ ယထာ ဘူတက်က် သိကုန္၏၊ ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္ေသာ စကားမ်ဳိးကို မည္သည့္အခါမွ် ဆိုမိန္႔ေတာ္မမူ၊ ႀကီးလည္း ႀကီးျမတ္ကုန္၏၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းလည္း ကင္းကုန္၏။

၈။ ဟိတံ ေဒဝမႏုႆာနံ၊ ယံ နမႆႏၲိ ေဂါတမံ။
ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ၊ မဟႏၲံ ဝီတသာရဒံ။

၈။ ဝိဇၨာသံုးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတစ္ဆယ့္ငါးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၍ ျမတ္လွစြာေသာ ရဲရင့္ျခင္းအတိရွိေတာ္မူေသာ နတ္လူတို႔၏ အစီးအပြားကို ေဆာင္ေတာ္မူတတ္ေသာ ေဂါတမႏြယ္ဖြား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကို ရွိခိုးဦးညြတ္ ၾကပါ ကုန္၏။

၉။ ဧေတ စေည စ သမၺဳဒၶါ၊ အေနကသတေကာဋိေယာ။
သေဗၺ ဗုဒၶါ သမသမာ၊ သေဗၺ ဗုဒၶါ မဟိဒၶိကာ။

၉။ ဝိပႆီ၊ သိခီ၊ ေဝႆဘူ၊ ကကုသန္၊ ေကာဏာဂံု၊ ကႆပ၊ ေဂါတမဟူေသာ ဘုရားခုႏွစ္ဆူတို႔ႏွင့္တကြ အကုေဋမက မ်ားလွစြာေသာ ဘုရားရွင္အားလံုးတို႔ သည္ ပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၲာမ်ားႏွင့္ တူေတာ္မမူကုန္၊ ဆိုခဲ့ပါ သဗၺညဳဘုရားရွင္ခ်င္း သာ တူေတာ္မူၾကကုန္၏၊ ဘုရားရွင္ အားလံုးပင္ တန္ခိုးဣဒၶိ လြန္စြာႀကီးမား ၾကကုန္၏။

၁ဝ။ သေဗၺ ဒသဗလူေပတာ၊ ေဝသာရေဇၨဟု' ပါဂတာ။
သေဗၺ ေတ ပဋိဇာနႏၲိ၊ အာသဘံ ဌာန မုတၱမံ။

၁ဝ။ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္ အားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္ မူၾက၏၊ ရဲရင့္ေသာ ေဝသာရဇၨဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူၾက၏၊ ျမတ္ေသာ ေယာက်္ား ျဖစ္ေတာ္မူ၍ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ရရွိေၾကာင္းဝန္ခံၾကကုန္၏။

၁၁။ သီဟနာဒံ နဒေႏၲ' ေတ၊ ပရိသာသု ဝိသာရဒါ။
ျဗဟၼစကၠံ ပဝေတၱႏၲိ၊ ေလာေက အပၸဋိဝတၱိယံ။

၁၁။ ဘုရားရွင္တို႔မည္သည္ ပရိသတ္ဗိုလ္ပံုအလယ္၌ လြန္စြာရဲရင့္ေတာ္မူၾက၏။ ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႔ ရဲရဲ ရင့္ရင့္စကားဆိုၾက၏၊ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မလည္မပတ္ေစႏိုင္ေသာ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကိုလည္း လည္ပတ္ ေစကုန္၏။


၁၂။ ဥေပတာ ဗုဒၶဓေမၼဟိ၊ အ႒ာရသဟိ နာယကာ။
ဗာတၱႎသလကၡဏူေပတာ၊ သီတာႏုဗ်ဥၨနာဓရာ။

၁၂။ ဘုရားရွင္တို႔သည္ လူသံုးပါးတို႔၏ ခရီးလမ္းညႊန္ ျဖစ္ၾက၏။ ဘုရား၏ ေက်းဇူးတရား ဆယ့္ရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုၾကကုန္၏။ သံုးဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ လကၡဏာေတာ္ႀကီးတို႔ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေတာ္မူၾက၏။ လကၡဏာေတာ္ငယ္ရွစ္ဆယ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေတာ္မူၾက၏။

၁၃။ ဗ်ာမပၸဘာယ သုပၸဘာ၊ သေဗၺ ေတ မုနိကုဥၨရာ။
ဗုဒၶါ သဗၺညဳေနာ ဧေတ၊ သေဗၺ ခီဏာသဝါ ဇိနာ။

၁၃။ ဘုရားရွင္ဟူသမွ် ကိုယ္ေတာ္အလံုးမွ တလံမွ်ေလာက္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ အျမဲထြက္လ်က္ရွိ၏၊ ရဟန္းဟူသမွ်တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္၏၊ ခပ္သိမ္းေသာ တရားကိုလည္းသိ၏၊ ကိေလသာ အာသေဝါလည္း ကင္း၏၊ မာရ္ငါးပါးကိုလည္း ေအာင္ၿပီးျဖစ္၏။

၁၄။ မဟာပဘာ မဟာေတဇာ၊ မဟာပညာ မဟဗၺလာ။
မဟာကာ႐ုဏိကာ ဓီရာ၊ သေဗၺသာနံ သုခါဝဟာ။

၁၄။ ဘုရားရွင္တို႔သည္ မ်ားျမတ္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္၊ ႀကီးေသာတန္ခိုး၊ ထြတ္ျမတ္ေသာပညာ၊ စြမ္းသန္ေသာခြန္ အား၊ အတိုင္းမသိေသာက႐ုဏာ၊ စြဲျမဲေသာလံု႔လတို႔ကို ပိုင္ေတာ္မူၾက၏၊ သတၱဝါအမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကို လည္း ေဆာင္ေတာ္မူတတ္ၾကကုန္၏။

၁၅။ ဒီပါ နာထာ ပတိ႒ာ စ၊ တာဏာ ေလဏာ စ ပါဏိနံ။
ဂတီ ဗႏၲဴ မေဟႆာသာ၊ သရဏာ စ ဟိေတသိေနာ။

၁၅။ ဘုရားရွင္တို႔သည္ သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ မွီခိုရာကြၽန္းလည္းျဖစ္ ၏၊ ကိုးကြယ္ရာလည္းျဖစ္၏၊ တည္ရာလည္းျဖစ္၏၊ ေစာင့္ေရွာက္ရာလည္း ျဖစ္၏၊ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ပုန္းကြယ္ရာလည္း ျဖစ္၏၊ လားေရာက္ရာလည္း ျဖစ္၏၊ ေဆြမ်ဳိးသဖြယ္လည္း ျဖစ္၏၊ ေအာက္ေမ့ရာလည္း ျဖစ္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔ သည္ ျမတ္ေသာမွီရာလည္း မည္ေပ၏၊ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကိုလည္း ရွာၾကံေလ့ရွိၾကကုန္၏။

၁၆။ သေဒဝကႆ ေလာကႆ၊ သေဗၺ ဧေတ ပရာယဏာ။
ေတသာ'ဟံ သိရသာ ပါေဒ၊ ဝႏၵာမိ ပုရိသုတၱေမ။

၁၆။ ထိုဘုရားရွင္တိုင္းသည္ နတ္တို႔၏လဲေလ်ာင္းရာ၊ လူတို႔၏မွီခိုရာ ျဖစ္ၾက ကုန္၏၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေယာက်္ားဟူ သမွ်တို႔ထက္ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူ ေသာ ထိုဘုရားရွင္တို႔၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးႏွိမ္႐ိုက်ဳိး ရွိခိုးပါ၏။

၁၇။ ဝစသာ မနသာ ေစဝ၊ ဝႏၵာေမ'ေတ တထာဂေတ။
သယေန အာသေန ဌာေန၊ ဂမေန စာပိ သဗၺဒါ။

၁၇။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အိပ္ေနေသာအခါ၌ ျဖစ္ေစ၊ ထိုင္ေန ေသာအခါ၌ ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ေနေသာအခါ၌ ျဖစ္ေစ၊ လမ္းသြားေနေသာအခါ၌ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အခါ၌ မဆို ထိုဘုရားရွင္တို႔အား ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အျမဲမျပတ္ ရွိခိုးပါ၏။

၁၈။ သဒါ သုေခန ရကၡႏၲဳ၊ ဗုဒၶါ သႏၲိကရာ တုဝံ။
ေတဟိ တြံ ရကၡိေတာ သေႏၲာ၊ မုေတၱာ သဗၺဘေယဟိ စ။

၁၈။ ကိေလသာအပူအေပါင္းကို ျငိမ္းေအးေအာင္ ျပဳေတာ္ မူတတ္ၾကကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္ သင့္ကို ခ်မ္းသာေအာင္ မျပတ္ေစာင့္ေရွာက္ပါေစသတည္း။ ဘုရားရွင္တို႔၏ အေစာင့္အေရွာက္ကို ခံယူရေသာ သင္သည္ ၿငိမ္သက္ ခ်မ္းေျမ့ပါေစ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ခပ္သိမ္းမွ ကင္းလြတ္ပါေစ။

၁၉။ သဗၺ ေရာဂါ ဝိနီမုေတၱာ၊ သဗၺသႏၲာပဝဇၨိေတာ။
သဗၺေဝရ' မတိကၠေႏၲာ၊ နိဗၺဳေတာ စ တုဝံ ဘဝ။
၁၉။ သင္သည္ အနာမရွိ ပကတိက်န္းမာသူ၊ ပူပန္ျခင္း ကင္းသူ၊ ရန္သူဟူသမွ် ကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္သူ၊ ၿငိမ္းေအး ခ်မ္းေျမ့သူ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

၂ဝ။ ေတသံ သေစၥန သီေလန၊ ခႏၲီေမတၱာဗေလန စ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၂ဝ။ ထိုဘုရားရွင္တို႔သည္ သီလ, သစၥာ, ခႏၲီ, ေမတၱာတို႔၏ စြမ္းပကားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အနာမရွိ ပကတိခ်မ္းသာေအာင္ အစဥ္သနား ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ ေစကုန္သတည္း။

၂၁။ ပုရတၳိမသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊ သႏၲိ ဘူတာ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၂။ ဒကၡိဏသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊ သႏၲိ ေဒဝါ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၃။ ပစၧိမသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊ သႏၲိ နာဂါ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၄။ ဥတၱရသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊ သႏၲိ ယကၡာ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄။ အေရ့ွမ်က္ႏွာ အရပ္၌ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဂႏၶဗၺနတ္တို႔ ရွိၾကကုန္၏၊ ေတာင္ဘက္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ တန္ခိုးႀကီးေသာ ကုမၻဏ္နတ္တို႔ ရွိၾကကုန္၏၊ အေနာက္ အရပ္မ်က္ႏွာ၌ တန္ခိုးႀကီးေသာ နဂါးတို႔ ရွိၾကကုန္၏၊ ေျမာက္ဘက္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘီလူးတို႔ ရွိၾကကုန္၏၊ ထိုနတ္, နဂါး, ဘီလူးတို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အနာမရွိ ပကတိခ်မ္းသာေအာင္ အစဥ္တစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

၂၅။ ပုရတၳိေမန ဓတရေ႒ာ၊ ဒကၡိေဏန ဝိ႐ူဠွေကာ။
ပစၧိေမန ဝိ႐ူပေကၡာ၊ ကုေဝေရာ ဥတၱရံ ဒိသံ။

၂၅။ အေရ့ွအရပ္မ်က္ႏွာ၌ ဂႏၶဗၺနတ္တို႔ကို အစိုးရေသာ ဓတရ႒နတ္မင္း၊ ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ ကုမၻဏ္တို႔ကို အစိုးရေသာ ဝိ႐ူဠွကနတ္မင္း၊ အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ နဂါးတို႔ကို အစိုးရေသာ ဝိ႐ူပကၡနတ္မင္း၊ ေျမာက္အရပ္ မ်က္ႏွာ၌ ဘီလူးတို႔ကို အစိုးရေသာ ကုေဝရနတ္မင္း။

၂၆။ စတၱာေရာ ေတ မဟာရာဇာ၊ ေလာကပါလာ ယသႆိေနာ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၆။ ထိုနတ္မင္းႀကီးေလးေယာက္တို႔သည္ လူတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္ၾက ကုန္၏၊ အေႁခြအရံလည္း မ်ားကုန္၏၊ ထိုနတ္မင္းႀကီးတို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အနာမရွိ ပကတိ ခ်မ္းသာေအာင္ အစဥ္မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစကုန္ သတည္း။

၂၇။ အာကာသ႒ာ စ ဘူမ႒ာ၊ ေဒဝါ နာဂါ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၇။ ေကာင္းကင္၌တည္ေသာ နတ္မ်ား၊ ေျမ၌တည္ေသာ နတ္မ်ား၊ နဂါးမ်ား သည္ တန္ခိုးအလြန္ႀကီးၾကသည္၊ ထိုတန္ခိုးႀကီးနတ္နဂါးတို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အနာမရွိပကတိခ်မ္းသာေအာင္ အစဥ္မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကေစကုန္သတည္း။

၂၈။ ဣဒၶိမေႏၲာ စ ေယ ေဒဝါ၊ ဝသႏၲာ ဣဓ သာသေန။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၈။ တန္ခိုးႀကီးေသာ နတ္တို႔သည္ ဤဘုရားသာသနာ၌ ေနၾကကုန္၏၊ ထိုသာသနာနတ္တို႔သည္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အနာမရွိ ပကတိခ်မ္းသာေအာင္ အစဥ္မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္ ၾကပါေစကုန္သတည္း။

၂၉။ သဗၺီတိေယာ ဝိဝဇၨႏၲဳ၊ ေသာေကာ ေရာေဂါ ဝိနႆတု။
မာ ေတ ဘဝႏ႖'ႏၲရာယာ၊ သုခီ ဒီဃာယုေကာ ဘဝ။
၂၉။ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းေစကုန္သတည္း၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ကင္းေစကုန္ သတည္း၊ အနာေရာဂါဟူသမွ် ေပ်ာက္ေစကုန္သတည္း၊ သင့္အား အႏၲရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာ မျဖစ္ေစသတည္း၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာႏွင့္ အသက္ရွည္စြာ ေနရပါေစ သတည္း။

၃ဝ။ အဘိဝါဒနသီလိႆ၊ နိစၥံ ဝုၯာပစာယိေနာ။
စတၱာေရာ ဓမၼာ ဝၯႏၲိ၊ အာယု ဝေဏၰာ သုခံ ဗလံ။
အာဋာနာဋိယသုတၱံ နိ႒ိတံ။

၃ဝ။ ရတနာျမတ္သံုးပါးအား ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးဆည္းကပ္ေလ့ ရွိေသာသူ၊ သီလ ရွိသူ, သမာဓိရွိသူ, ပညာရွိသူတို႔ကို အျမဲမျပတ္ ႐ိုေသေလးစားတတ္သူသည္ အသက္ရွည္၏၊ အဆင္းလွ၏၊ ခ်မ္းသာႀကီးပြား၏၊ ခြန္အားဗလ တိုးတက္ ေလ၏၊ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာႀကီးျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးျခင္း ဟူေသာတရားတို႔သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္အဖို႔ ထာဝစဥ္ တိုးတက္လ်က္သာ ေနၾကကုန္ သတည္း။

အာဋာနာဋိယသုတ္ေတာ္ ျမန္မာျပန္ၿပီး၏။

No comments:

Post a Comment